Back to top

Formulari de Denúncies

Com a part del desenvolupament del seu Sistema de Prevenció de Riscos Legals, DAMM ha definit uns Principis d’Actuació de Proveïdors que són d’obligat compliment per a tots ells, sense perjudici de les obligacions addicionals que es puguin establir a la legislació aplicable i als corresponents contractes o acords que s’estableixin amb cada proveïdor.

A més, DAMM ha posat a disposició de tots els seus proveïdors un Canal de Denúncia que s’ha d’utilitzar per comunicar indicis raonables de la comissió d’alguna irregularitat o d’algun acte contrari a la legalitat quan estiguin relacionats amb les activitats que realitzen per a DAMM.

El Canal de Denúncia constitueix un canal obert de comunicació entre els proveïdors i el Comitè de Compliance de DAMM, òrgan intern responsable de la gestió del seu Sistema de Prevenció de Riscos Legals, que tracta totes les denúncies que es reben al canal amb la màxima confidencialitat, per tal de preservar la identitat dels denunciants i la seva reputació i garantir l’absència de represàlies de qualsevol tipus, i informa només les persones estrictament necessàries per conèixer el fonament de la denúncia i resoldre els problemes derivats dels fets denunciats.

Les denúncies es realitzen a través del formulari adjunt i es tramiten el més aviat possible.

S’admeten les denúncies anònimes, si bé la seva tramitació pot quedar limitada en cas d’impossibilitat de contrastar-ne la veracitat. Les denúncies anònimes han de contenir, en tot cas, la informació següent:

  • Relació de fets
  • Empreses, persones i/o departaments afectats
  • Còpia de documents que sostinguin la denúncia (opcional)

Totes les denúncies s’han de dirigir a l’adreça següent: canaldenuncia.proveedores@damm.es

Dades del denunciant

Telèfon de contacte

Informació relativa a la conducta comunicada

Es poden carregar un nombre il·limitat de fitxers en aquest camp.
Límit de 20 MB.
Tipus permesos: jpg, png, doc, docx, pdf.
5 MB limit per form.

Informació bàsica de protecció de dades

(*) Camps obligatoris