Back to top

Canal de Denúncies

Com a part del desenvolupament del seu Sistema de Prevenció de Riscos Penals, DAMM ha definit uns Principis d’Actuació de Proveïdors que són d’obligat compliment per a tots ells, sense perjudici de les obligacions addicionals que es puguin establir a la legislació aplicable i als corresponents contractes o acords que s’estableixin amb cada proveïdor.

A més, DAMM ha posat a la seva disposició un Canal de Denúncies que s’ha d’utilitzar per a comunicar indicis raonables de la comissió d’alguna irregularitat o d’algun acte contrari a la legalitat quan estiguin relacionats amb les activitats que realitzen per a DAMM.

El Canal de Denúncies constitueix un canal obert de comunicació entre els proveïdors i el Comitè de Compliance de DAMM, òrgan intern responsable de la gestió del seu Sistema de Prevenció de Riscos Legals, que tracta totes les denúncies que es reben al canal amb la màxima confidencialitat, per tal de preservar la identitat dels denunciants i la seva reputació i garantir l’absència de represàlies de qualsevol tipus, i informa només les persones estrictament necessàries per conèixer el fonament de la denúncia i resoldre els problemes derivats dels fets denunciats.

Les denúncies es realitzaran a través del següent enllaç Canal de Denúncies de Damm